Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων
        
Ισολογισμοί 

         
 
   
Σύνδεση

additional-info

Ο τομέας Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

             

              

Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Σάμου και Χίου ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύει.

     

Οργανόγραμμα Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

* Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη» των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 1724/Β/19-05-2017)

                  

Πληροφορίες για τις ΠΕ Λέσβου-Λήμνου στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

Πληροφορίες για την ΠΕ Σάμου-Ικαρίας στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου

Πληροφορίες για την ΠΕ Χίου στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Χίου

      
Λεύκωμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 
             
 
 
       
  
webmail

 
        
   
 
            
Απογραφή Εργαζομένων Δημοσίου

ΚΕΠ
        
ΕΝΠΕ

ΣΥΖΕΦΞΙΣ
         
EOT
            
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση  
      

Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2013"
 
 

Η Ευρώπη σου
 
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*