Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Βορείου Αιγαίου

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Βορείου Αιγαίου

Αποστολή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου : Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος (σύμφωνα με την αριθμ. 57/29-09-2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου)

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) «...δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν σχετικά προβλήματα...».

 Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης περιγράφονται ως ακολούθως:

 • Υποδοχή των καταγγελιών άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας.
 • Διαμεσολάβηση για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανωτέρω καταγγελίες.
 • Υποχρέωση έγκαιρης απάντησης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) εντός 30 ημερών στους διοικουμένους.
 • Σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού πεπραγμένων του προς την Περιφερειακή Αρχή και παρουσίαση από τον ίδιο κατά την συζήτηση των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 • Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης διοίκησης της Περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό.

Δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά του:

 • Οι Υπηρεσίες των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.
 • Οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας (Διοίκησης)
 • Οι κεντρικές Κρατικές Υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας
 • Τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Οι Εφορίες.
 • Τα Καταστήματα Κράτησης (Φυλακές).
 • Η Αστυνομία.
 • Η ΔΕΗ, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΑΕΔ, κλπ.

Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.

Υποβολή αναφοράς / καταγγελίας 

Η υποβολή αναφοράς / καταγγελίας γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους και περιέχει οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του αναφέροντος / καταγγέλλοντος, υπογραφή, το αίτημά του και τον φορέα, κατά του οποίου αναφέρεται: 

 • Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρα 11.00΄ π.μ. έως 13.00 μ.μ. (Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 1- 82100 Χίος)  
 • Ταχυδρομικώς στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή προσωπικά στον Συμπαραστάτη (κ. Γεώργιο Φωτ. Παπαδόπουλο, Τ.Θ. 2- 82100 Χίος)
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: geofotpapchi@yahoo.gr
 • Τηλεφωνικώς παρέχονται πληροφορίες καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρα 08.00΄π.μ. έως 16.00΄ μ.μ. στο τηλέφωνο 6945268095
 •  

Έντυπο αναφοράς Πολιτών και Επιχειρήσεων προς τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη Βορείου Αιγαίου

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΣύσκεψη Πολιτικής Προστασίας για COVID 19
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΕκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου και μελών Οικονομικής Επιτροπής