Αύξηση προϋπολογισμού για την επιδότηση από την Π.Β.Α μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. 40.000.000 για το Βόρειο Αιγαίο

Αύξηση προϋπολογισμού για την επιδότηση από την Π.Β.Α μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. 40.000.000 για το Βόρειο Αιγαίο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από ενέργειες του Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη η Περιφερειακή Αρχή και η Διαχειριστική  Αρχή  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προχώρησε στην αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».

Η νέα συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης, αυξάνεται κατά 15 εκ και ανέρχεται σε  40.000.000 ΕΥΡΩ με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Επίσης με την παρούσα τροποποίηση  παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης μέχρι την Παρασκευή 11.12.2020 και ώρα 15.00

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά την στήριξη όλων των επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου και καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των δηλωθέντων εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00 € και μέγιστο τα 50.000,00€.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν με τις παρακάτω μορφές : Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013. Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ 284/1993, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Ναυτική Εταιρία (Ν.Ε.) του Ν. 959/1979, Συμπλοιοκτησία.

 

Από το Γραφείο Τύπου

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔήλωση Περιφερειάρχη για την Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟEργασίες αντικατάστασης των αρμών των γεφυρών στην περιοχή «Θέρμα» Κόλπου Γέρας, στην 1η Επαρχιακή οδό Μυτιλήνης - Λάρσου