Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την ανάθεση υλοποίησης του προγράμματος «Καταπολέμηση κουνουπιών ΠΕ Σάμου και ΠΕ Ικαρίας 2021 - 2022», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την ανάθεση υλοποίησης του προγράμματος «Καταπολέμηση κουνουπιών ΠΕ Σάμου και ΠΕ Ικαρίας 2021 - 2022», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την Αρ. Πρωτ. 183/2021 (ΑΔΑ:ΨΓ807ΛΩ-Χ65) Διακήρυξή της, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την ανάθεση υλοποίησης του προγράμματος «Καταπολέμηση κουνουπιών ΠΕ Σάμου και ΠΕ Ικαρίας 2021 - 2022», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 27/4/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σε αίθουσα της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου/ Π.Ε Σάμου, (Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη, Σάμος  83100, 2ος όροφος).

ΠΕΡΙΛ_ΔΙΑΚ_ΚΟΥΝΟΥΠ_ΣΑΜΟΣ_2021_Ψ74Ζ7ΛΩ-ΥΤ8

ΔΙΑΚ_ΚΟΥΝΟΥ_ΣΑΜΟΣ_2021_9ΩΧΗ7ΛΩ-8ΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΣυνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Σάμου για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού € 55.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΣυνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων για τις ανάγκες της ΠΕ Σάμου & ΠΕ Ικαρίας διάρκειας δύο ετών (2021 - 2023), συνολικού προϋπολογισμού 41.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.