Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων για τις ανάγκες της ΠΕ Σάμου & ΠΕ Ικαρίας διάρκειας δύο ετών (2021 - 2023), συνολικού προϋπολογισμού 41.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων για τις ανάγκες της ΠΕ Σάμου & ΠΕ Ικαρίας διάρκειας δύο ετών (2021 - 2023), συνολικού προϋπολογισμού 41.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την Αρ. Πρωτ. 221/2021 (ΑΔΑ: 6Ψ8Χ7ΛΩ-ΠΓΝ) Διακήρυξή της, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου & Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας διάρκειας δύο ετών (2021 - 2023)», συνολικού προϋπολογισμού 41.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 22/04/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00. π.μ., σε αίθουσα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Σάμου της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου, (Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη, Σάμος  83100, 2ος όροφος).

ΠΕΡΙΛ_ΔΙΑΚ_ΕΛΤΑ_ΠΕ_ΣΑΜΟΥ_ΩΖ787ΛΩ-Ο06_2021

ΔΙΑΚ_ΕΛΤΑ_ΠΕ_ΣΑΜΟΥ_2021

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΣυνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την ανάθεση υλοποίησης του προγράμματος «Καταπολέμηση κουνουπιών ΠΕ Σάμου και ΠΕ Ικαρίας 2021 - 2022», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔιακήρυξη υπ’ αριθ. 1/2021 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2021 στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Xίου