Σχέδιο Δράσης - Πολιτισμός

Σχέδιο Δράσης - Πολιτισμός

 

1_Σχέδιο Δράσης-Πολιτισμός-Πλάισιο Υλοποίησης

2_Πρόσκληση

3_Τεχνικό Δελτίο Υποβολής Πρότασης

4_ Απόφαση Περιφερειάρχη Σύστασης Ομάδας Εργασίας Αξιολόγησης και Επιλογής Προτάσεων

 

Σε συνέχεια της αριθμ πρωτ. 67447/321/25-10-2019 πρόσκλησης της Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού για την υποβολή προτάσεων στο «Σχέδιο ∆ράσης- Πολιτισμός» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συνήλθε η Ομάδα εργασίας, η οποία συστήθηκε με βάση την αριθμ. πρωτ. 75694/4132/3-12-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αξιολόγηση και την ένταξη των προτάσεων των φορέων στο Σχέδιο Δράσης -Πολιτισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2020-2023.

Παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας το πρακτικό της συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ